Municipiul Fagaras str. Nicolae Balcescu nr.5 jud. Brasov, tel. 0268 215 669, fax. 0268 213 983

Informatii :


Consiliul de Administratie al MERCUR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de 10.04.2019, ora 12.00 la sediul societatii din municipiul Fagaras, str.Nicolae Balcescu nr.5, judetul Brasov, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor în data de 25.03.2019. În cazul neândeplinirii conditiilor statutare de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine în ziua de 11.04.2019, ora 12.00 în acelasi loc.

| Convocator |

Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2018 :
| Bilant la 31.12.2018 |Intrebari frecvente :


1. Cine poate participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor ?
Raspuns :
La sedinta pot participa si vota numai actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor societatii la data de referinta.

2. Ce drepturi au actionarii reprezentând, individual sau împreuna, cel putin 5% din capitalul social ?
Raspuns:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de adunarea generala;
(ii) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

3. Cum pot fi consultate documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ?
Raspuns:
Se pot consulta pe site-ul societatii - www.MercurFagaras.ro sau la sediul societatii.

4. Ce documente trebuie sa prezinte actionarii indrepatatiti sa participe la adunarea generala pentru a avea acces la sedinta ?
Raspuns:
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

5.Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta ?
Raspuns :
DA, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Daca nu gasiti raspunsul la intrebarile dvs. informatii suplimentare puteti obtine la sediul societatii, la numarul de telefon 0268 215 669 sau prin email la adresa office[AT]mercurfagaras.roARHIVA :


Consiliul de Administratie al MERCUR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de 25.05.2018 ora 13.00 la sediul societatii din municipiul Fagaras, str.Nicolae Balcescu nr.5, judetul Brasov, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor în data de 07.05.2018. În cazul neândeplinirii conditiilor statutare de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine în ziua de 26.05.2018 ora 13.00 în acelasi loc.

| Convocator |

Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2017 :
| Bilant la 31.12.2017


Consiliul de Administratie al MERCUR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de 22.05.2017 ora 13:00 la sediul societatii din municipiul Fagaras, str.Nicolae Balcescu nr.5, judetul Brasov, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor în data de 05.05.2017. În cazul neândeplinirii conditiilor statutare de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine în ziua de 23.05.2017 ora 13:00 în acelasi loc.

| Convocator |

 

Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2016 :

| RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT | Bilant la 31.12.2016 |

 

 

S.C. MERCUR SA, cu sediul în Fagaras, str. N. Balcescu, nr.5, jud. Brasov, înregistrata în Registrul Comertului cu nr. J08/519/1991, CUI RO 1119370 prin Consiliul de Administratie, în temeiul Legii nr.31/1990 R, ale Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societatilor, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital si a prevederilor din Actul constitutiv al societatii, la solicitarea actionarului Electroarges SA care detine un procent de 98,4120% din capitalul social, convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 24.10.2016, orele 13.00 la sediul societatii din str. N. Balcescu, nr.5, Fagaras, jud. Brasov, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 14.10.2016 considerata data de referinta.

| Convocator | Formular de vot prin corespondenta | Procura speciala |


S.C. MERCUR SA, cu sediul în Fagaras, str. N. Balcescu, nr.5, jud. Brasov, înregistrata în Registrul Comertului cu nr. J08/519/1991, CUI RO 1119370 prin Consiliul de Administratie, în temeiul Legii nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor din Actul constitutiv al societatii, convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 20.04.2016, orele 1300 la sediul societatii din str. N. Balcescu, nr.5, Fagaras, jud. Brasov, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 06.04.2016 considerata data de referinta.
| Convocator | Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2015 |
| Formular de vot prin corespondenta
| Procura speciala | Proiect Buget 2016 |
| Hotararea nr.1 din 20.04.2016 |

 

S.C. MERCUR SA, cu sediul în Fagaras, str. N. Balcescu, nr.5, jud. Brasov, înregistrata în Registrul Comertului cu nr. J08/519/1991, CUI RO 1119370 prin Consiliul de Administratie, în temeiul Legii nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital si a prevederilor din Actul constitutiv al societatii, convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 20.04.2015, orele 13.00 la sediul societatii din str. N. Balcescu, nr.5, Fagaras, jud. Brasov, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 31.03.2015 considerata data de referinta.
| Convocator | Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2014 |
| Formular de vot prin corespondenta | Procura speciala | Hotararea nr.1 din 20.04.2015 |


S.C. MERCUR SA, cu sediul în Fagaras, str. N. Balcescu, nr.5, jud.Brasov, înregistrata în Registrul Comertului cu nr. J08/519/1991, CUI RO1119370 prin Consiliul de Administratie, în temeiul dispozitiilor art. 113, art.115, art.117 si art.118. din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si a Legii nr. 297/2004, convoaca :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 22.01.2015, orele 13.00 la sediul societatii din str. N. Balcescu, nr.5, Fagaras, jud.Brasov, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 09.01.2015 considerata data de referinta.
| Hotararea nr.1 / 22.01.2015 a AGEA | Convocator AGEA | Raportul Consiliului de Administratie |

Modele documente:
| Procura si procura speciala
| Formular de vot prin corespondenta |


HOTARARE NR.1 din 29.04.2014 : | AGOA | AGEA |


Consiliul de Administratie al S.C. MERCUR S.A. cu sediul în Fagaras avand J08/519/1991, C.U.I RO 1119370, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în data de 28.04.2014, ora 13.00 la sediul societatii.
| Convocator AGOA |

Consiliul de Administratie al S.C. MERCUR S.A. cu sediul în Fagaras avand J08/519/1991, C.U.I RO 1119370, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv,convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, în data de 28.04.2014, ora 15.00 la sediul societatii.
| Convocator AGEA |
| Modele documente (procura speciala si formular vot prin corespondenta) |


Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2013 :
| Situatii Financiare |
| Raportul Anual al Consiliului de Administratie | Raport de Auditor Statutar |

 


| Hotararea nr.1 din 15.08.2013 a AGOA |


Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2012 :
| Situatii Financiare |
| Bugetul activitatii generale an 2013 - Proiect |
| Bugetul activitatii generale 2013 defalcat pe trimestre -Proiect |
| Programul de investitii pentru 2013 - propunere |

Anexe Situatii Financiare:
| Nota 1-7 | Nota 8-9, Modificare Capital Propriu, Flux Numerar | Nota 10 |
| Raportul Anual al Consiliului de Administratie | Raport de Audit Statutar |


Consiliul de Administratie al S.C. “MERCUR” S.A. cu sediul în Fagaras avand J08/519/1991, C.U.I RO 1119370, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în data de 14.08.2013, ora 13.00 la sediul societatii.

| Convocator pag 1 - pag 2 - pag 3|
| Model procura speciala Persoane Fizice - Persoane Juridice |
| Model formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - Persoane Juridice |
| Lista candidatilor, CV-urile acestora si oferta pentru audit | Atestatele auditorilor |


| Hotararea nr.1 din 11.04.2013 a  AGOA |


| Raport informativ nr. 14 din 14.01.2013 privind evenimente importante de raportat |

Consiliul de Administratie al S.C. “MERCUR” S.A. cu sediul în Fagaras avand J08/519/1991, C.U.I RO 1119370, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în data de 18.04.2012, ora 13.00 la sediul societatii.

| Convocator | Hotararea nr.1/18.04.2012 |


Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2011 :
| Situatii Financiare | Situatie Venituri | Programul de investitii pentru 2012 - propunere |
Anexe Situatii Financiare:
| Nota 1-7 | Nota 8-9, Modificare Capital Propriu, Flux Numerar | Nota 10 |
| Raportul Anual al Consiliului de Administratie | Raport de Audit Statutar |


HOTARARE NR.1 din 14.04.2011 : | AGOA | AGEA |

Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2010 :

Formulare Bilant 2010 : F10 | F20 | F30 | F40 | Note Bilant |

| Situatia modificarilor Capitalului Propriu | Fluxul de Numerar |
| Raportul anual al Consiliului de Administratie | Raport de Audit Statutar |
| Bugetul activitatii generale 2011 | Program de investitii 2011|


HOTARAREA NR.1 din 30.03.2010 : | Pagina 1 | Pagina 2 |

Consiliul de Administratie al S.C. “MERCUR” S.A. cu sediul în Fagaras avand J08/519/1991, C.U.I RO 1119370, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în data de 30.03.2010, ora 13.00

Situatii financiare SC MERCUR SA Fagaras la 31.12.2009 :

| Bilant | Situatii (part 1) | Situatii (part 2) | Raportul CA |